องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนโยธา

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานก่อสร้างและบูรณาการ
– งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
– งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
– งานธุรการประจำส่วนโยธา
– งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
– งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานเขียนแผนที่ต่างๆ
– งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
– งานตกแต่งสถานที่
– งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
– งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานระบายน้ำ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานสำรวจและแผนที่
– งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
– งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
– งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"