องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    มี ภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
– งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานสนับสนุนกิจการศาสนา
– งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
– งานนันทนาการ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
– งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
– งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"