องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ พัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี       ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ได้กล่าวถึงนิยามของแผนพัฒนาสามปีไว้ว่า  แผนพัฒนาสามปี  หมาย ความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระระเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่าง น้อย  2  ประการ  คือ

1)      มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2)      กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้

1)   เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

4)  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(1)    เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

(2)    เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3)    เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปี  กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(4)    เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

1.2  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อ ให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน พัฒนาสามปีต่อไป

1.3    ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ที่จะมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการ ใช้ทรัพยากรการบริหาร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 3

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงกา

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 3 ตาราง

แผนพัฒนา3 ส่วนที่ 4

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"